دکترحقیقی مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان وسرپرست شرکت آبفااهواز

فرایند یکسان سازی شرکتهای آبفا درشهرستان هاتا۳ماه آینده به سرانجام میرسد

تاریخ انتشار: پنجشنبه 1 خرداد 1399 | 20:46 ب.ظ
فرایند یکسان سازی شرکتهای آبفا درشهرستان هاتا۳ماه آینده به سرانجام میرسد زمان مطالعه: < 1 دقیقه به گزارش نخبگان دکترحقیقی پورباحکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشوربعنوان مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان وسرپرست شرکت آب وفاضلاب اهوازمنصوب شدحقیق پورپیش ازاین مدیرعامل آبفاخوزستان بودوباادغام شرکتهای آبفاشهری وروستایی استان باحکم مهندس جانباز مدیرعامل آبفااستان وجدداسرپرست آب وفاضلاب اهوازشد وی قبل ازانتصاب بهنام مریدی بعنوان مدیرعامل آبفااهواز بمدت چهارماه سرپرست شرکت آبفااهوازراعهده داریودکه دراینمدت پیشرفت […]
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به گزارش نخبگان دکترحقیقی پورباحکم مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشوربعنوان مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان وسرپرست شرکت آب وفاضلاب اهوازمنصوب شدحقیق پورپیش ازاین مدیرعامل آبفاخوزستان بودوباادغام شرکتهای آبفاشهری وروستایی استان باحکم مهندس جانباز مدیرعامل آبفااستان وجدداسرپرست آب وفاضلاب اهوازشد

وی قبل ازانتصاب بهنام مریدی بعنوان مدیرعامل آبفااهواز بمدت چهارماه سرپرست شرکت آبفااهوازراعهده داریودکه دراینمدت پیشرفت پروژه های شرکت آب وفاضلاب اهواز ۳۶درصدبوددرحالیکه باانتصاب بهنام مریدی طی ۹ماه گذشته تاکنون کلاپیشرفت فیزیکی پروژه های آب وفاضلاب اهوازبه ۹درصد رسید

پس ازابلاغ رسمی حکم دکترحقیقی پور بعنوان مدیرعامل شرکت آبفاخوزستان وسرپرست آب وفاضلاب اهواز باوی گفتگوی کوتاهی انجام دادیم

ایتدااین انتصاب رابوی تبریک گفتیم ودرموردآینده شرکتهای آب وفاضلاب شهری وروستایی وچگونگی یکسانسازی آنهاهمچنین حل مشکل فاضلاب اهوازباوی گفتگونمودیم

دکترحقیقی پورابتداازحسن اعتماد مدیرعامل شرکت آبفاکشوراستاندارخوزستان ونمایندگان مجلس بوی تقدیرنمودوگفت بایکسانسازی شرکتهای آبفاشهری وروستایی وظیفه سنگینی بردوش این حقیروهمکارانم قرارگرفت امیدوارم بتوانیم دراینراه انتظارات مردم رابرآورده نماییم وخدمتگزارخوبی برای مردم شریف خوزستان باشیم

دکترحقیقی پوردرموردطرح یکسان سازی شرکتهای آبفا خوزستان درشهرستان هاگفت فرایندطرح یکسان سازی تاسه ماه آینده به سرانجام میرسد ومدیران شهرستاتها مشخص میشوند

سرپرست شرکت آب وفاضلاب همچنین درمورد حل مشکل فاضلاب شهراهوازگفت حل مشکل فاضلاب اهوازازتاکیدات رهبرمعظم انقلاب است ودراین زمینه استاندارخوزستان بجد پیگیرحل مشکلات فاضلاب اهوازاست بنده باتمام توان جهت حل مشکل فاضلاب اهواز تلاش مینمایم وبه فضل الهی این مهم به سرانجام خواهدرسید

دکترحقیقی پوردرپایان یادآورشد بایدباوحدت وفاق وهمدلی بتوانیم مشکلات آب شهزهاوروستاهای استان رابه حداقل برسانیم دراین زمینه هم دولت وهم منتخبین جدیداستان مصمم وهمصداهستند

امیدوارم دراین یکسال باقیمانده عمردولت بتوانیم گامهای اساسی برداریم ودوهدف عمده که مدنظردارم هم حل مشکل آب شهرهاوروستاهای خوزستان همچنین حل مشکل فاضلاب اهوازکه ازتاکیدات حضرت آقاست رابه سرانجام برسانیم وبتوانیم لبخندرضایت رابرالبان مردم اهوازودیگرنقاط استان جاری نماییم

  1. پرسنل مظلوم آب روستایی   خرداد ۲, ۱۳۹۹  

    ضمن تبریک به ایشان خواهشمندیم به صورت ضربتی و جهادی با قاطعیت و مدیریت خاص خودشان مشکل چهارماهه حقوق عقب افتاده و ۲۷ ماه حق بیمه پرداخت نشده و دفترچه بیمه های فاقد اعتبار پرسنل ابفا روستایی را که خدا رو شکر اکنون تحت مدیریت ایشان قرار گرفته اند را حل کنند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار